Gjeld mot privatpersoner kan i utgangspunktet følge en skyldner livet ut, forutsatt at det igangsettes fristavbrytende tiltak, samt at skyldner ikke får slettet hele eller deler av gjelden ved en gjeldsordning. Det samme gjelder gjeld til foretak, men dersom det er et foretak uten personlig ansvar, slik som et aksjeselskap, så taper kreditor sitt restkrav når skyldner er konkurs og boet er avsluttet.

Hensikten med foreldelse er at en sak ikke skal versere i det uvisse i all fremtid. Forholdet skal være såpass nytt at skyldner skal ha mulighet til å orientere seg og ta stilling til om kravet erkjennes eller ikke. Hvis kravet ikke erkjennes, så må forholdet avgjøres i domstolene før foreldelse nås.

Hva betyr det at en fordring er foreldet?

Når en fordring er foreldet mister kreditor sin rett til å kreve betaling av kravet. Foreldelse av hovedkravet medfører også at forsinkelsesrenter og påløpte inndrivelseskostnader foreldes.

Kreditor kan ikke iverksette inkasso eller igangsette rettslige skritt når foreldelse er nådd. Det er imidlertid lov å oppfordre skyldner til å betale, og kreditor er ikke pliktig å tilbakebetale oppgjør etter foreldelse er nådd, selv om skyldner var i villfarelse om at kravet var foreldet. Dette kan dog stille seg annerledes dersom det urettmessig er truet med rettslige skitt, iverksatt inkasso eller igangsatt rettslige skritt etter foreldelsesfristen ble nådd.

Dersom skyldner foretar en delbetaling, eller på annen måte erkjenner gjelden etter foreldelse, så medfører dette ikke at kreditor igjen kan kreve gjelden dekket. Foreldelse er endelig.

Foreldelsesfrister:

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.

Gjeldsbrev og pengelån foreldes etter 10 år.

Foreldelsesfristen kan brytes ved rettslige skritt eller begjæring om tvangsfullbyrdelse slik som utleggsforretning eller tvangssalg. Når foreldelsesfristen brytes ved slike rettslige tiltak, begynner en ny foreldelsesfrist på 10 år å løpe.

Foreldelsesfristen brytes også ved skyldners erkjennelse av gjeld. Da begynner foreldelsesfristen på 3 år eller 10 år og løpe fra start igjen. Når skyldner uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner gjeldsforholdet, eller foretar delbetaling på kravet, så regnes dette som erkjennelse som bryter foreldelsesfristen.

Tilleggsfrister eller forlengelse på foreldelsesfristen:

Det kan også forekomme forhold rundt en sak som medfører at foreldelsesfristen ikke blir brutt, men at foreldelsesfristen får en tilleggsfrist.

En sak som ikke er sluttbehandlet ved rettslige skritt, og dette ikke skyldes forhold på kreditors side, medfører en tilleggsfrist på 1 år.

Dersom skyldner har fått åpnet gjeldsforhandlinger og et forslag til gjeldsordning ikke blir vedtatt eller stadfestet, så foreldes kravet 1 år etter at stadfestelse ble nektet eller fristen til å vedta frivillig gjeldsordning løp ut. Dersom opprinnelig foreldelsesfrist ville løpt ut senere enn dette, så er det den som gjelder.

Dersom kreditor ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, men aldri mer enn 10 år til sammen av denne årsak. Dette kan for eksempel gjelde ved erstatningskrav, for eksempel etter hærverk, hvor gjerningspersonen blir kjent på en vesentlig senere tidspunkt enn når skaden oppstod. Et annet eksempel er villfarelse om personalia eller adresse på skyldner og dette ikke kan lastes kreditor.

Dersom skyldner forlater landet etter at kravet oppstod, slik at kravet ikke kan forfølges i Norge, så tiltrer foreldelses 1 år etter at kreditor fikk vite eller burde skaffet seg kunnskap om at skyldner igjen befinner seg i Norge. Dog kan foreldelsesfristen ikke utsettes mer enn 10 år med denne begrunnelsen.

Foreldelsesfristen på renter:

Vær oppmerksom på at løpende renter som ikke er erkjent, fastslått ved rettslige skritt eller på annen måte brutt foreldelsesfristen eller gitt tilleggsfrist, foreldes etter 3 år.

Dette betyr at dersom krav på renter fastslås i dom eller ved tvangsfullbyrdelse, så gjelder ny foreldelsesfrist på 10 år på renter som er påløpt. Senere påløpte renter derimot foreldes fortløpende etter 3 år, slev om det er fastsatt i dom eller avgjørelse at renter løper frem til oppgjør.

Når begynner foreldelsesfristen å løpe?

Foreldelsesfristen begynner å løpe fra den dagen kreditor tidligst hadde rett til å kreve oppfyllelse. Dersom det er avtalt en fast forfallsdato så er dette utgangspunktet for fristberegningen.

Dersom det ikke er avtalt forfallsdato så er det tidspunktet kreditor kunne krevet oppgjør som er utgangspunktet for beregningen av foreldelsesfristen og ikke den dato kreditor faktisk velger å kreve oppgjør, typisk ved fakturering.

Her slurves det mye både hos kreditorer, inkassobyrå, forliksråd og namsmenn. En årvåken skyldner kan her påpeke at foreldelse inntraff på et tidligere tidspunkt enn 3 år etter forfallsdato på faktura, og således slippe å gjøre opp gjelden.

Inkasso og purringer er ikke fristavbrytende.

Det å oversende en fordring til et inkassobyrå har ingen innvirkning på foreldelsesfristen. Det må igangsettes rettslige skritt, foreligge erkjennelse eller andre forhold som er nevnt over.

Det samme gjelder det å sende purringer i forskjellige varianter til skyldner. Dette påvirker heller ikke foreldelsesfristen.

For mer detaljerte regler vedrørende foreldelse anbefaler vi selve lovteksten i lov om foreldelse av fordringer.